Espai de tendències del sector

Principals àmbits d’activitat

El sector tèxtil i de la confecció engloba una sèrie d’activitats industrials que són la fabricació de fibres químiques, el tèxtil de capçalera (filats, teixits i acabats), altres manufactures tèxtils (catifes, no teixits, etc.), la fabricació de roba de vestir i, finalment, la producció de tèxtils per a la llar. Les fases productives superiors de la cadena tèxtil són fonamentalment intensives en capital, mentre que la confecció es caracteritza per una major intensitat en la utilització del factor treball.

El context actual del sector tèxtil i de la confecció

El sector Tèxtil i de la confecció ha estat un dels que s’ha adaptat més intensament i ràpidament al fenomen creixent de la globalització i als importants canvis del seu entorn, especialment en l’àrea de la distribució comercial.
El sector en xifres
Balanç 2010
Perspectives

El sector tèxtil de Catalunya davant la crisi

La crisi econòmica i financera ha propiciat que els últims dos anys hagin estat crítics per a l’ocupació del tèxtil, registrant en el bienni 2008-2010 una destrucció de més de 15.000 llocs de treball. S’ha de buscar la principal causa en una alarmant desaparició d’empreses en el període citat.

Sociologia del consum: Un model empresarial centrat en el consumidor

El consumidor segueix sent l’element més important de la cadena productiva-empresarial del sector de la moda (així com de la resta de sectors empresarials). La seva posició domina tots els ambients del teixit empresarial, des de la demanda de matèries primeres, fins al desenvolupament de serveis orientats a la seva satisfacció.
El Consum-centrisme: Un model empresarial centrat en el consumidor
Nous consumidors o noves formes de consumir?
Canvis en l’ús i el consum de la moda per la crisi

Perfils professionals

El futur del sector depèn de la seva capacitat per reorientar-se cap a activitats d’elevat valor afegit. Avui en dia, la confecció tradicional està donant pas a la confecció de tèxtils tècnics, la investigació tèxtil comença a tenir protagonisme i cada vegada més s’estan utilitzant noves tecnologies aplicades als productes i processos tèxtils. En aquest context, el fet de disposar de personal tècnic qualificat que conegui les innovacions, tant en materials com en processos de producció, esdevé un factor clau.
El mapa d’ocupacions “víctimes” en el sector tèxtil
Perfils professionals més demandats

La indústria tèxtil està formada per un conjunt de processos interrelacionats que tenen com a finalitat la creació de diferents productes, tant de vestuari com industrials, abastant des de l'obtenció de la matèria primera fins a la distribució del producte final al consumidor. Tradicionalment, aquest ha estat un sector que s’ha caracteritzat per una demanda feble, un contingut tecnològic baix i un procés de producció intensiu en mà d'obra.

Després d’uns anys de reestructuració, el sector ha anat evolucionant, i assistint a una reorientació de les seves activitats, on el més destacat és la transformació de l'estructura comercial, els canvis continus en les matèries, la diversificació de productes i l’optimització de la distribució i la logística com a aspectes determinants.

A determinats subsectors tèxtils, hi ha oportunitats interessants que poden generar possibilitats de negoci en diferents àmbits. Entre aquestes, hi destaca l’ús de la tecnologia com a recurs estratègic, el reforçament de la imatge de producte, la reorientació cap als tèxtils tècnics, la distribució especialitzada i la internacionalització.

Reinventar el futur davant de la nova situació del mercat?

Un gran nombre de professionals, economistes i analistes del mercat de la moda, han posat de relleu, davant de la nova situació del mercat, la necessitat de potenciar canvis profunds en el món professional de la moda.

Present i Futur del sector Tèxtil - Moda

La indústria, des de ja fa uns anys, està patint un ràpid procés que està transformant a fons la seva estructura productiva i organitzativa. Com a conseqüència d’això, s’estan donant canvis importants en el model industrial que caracteritzava les indústries desenvolupades en els últims vint-i-cinc anys.

Estratègies del nou teixit empresarial

L’important reconversió del sector en els últims anys ha incidit més intensament sobre les empreses mitjanes i grans, de més de 50 treballadors/es, de manera que el 2009 només representaven el 3,5% del nombre total d’empreses, percentatge inferior al 5% corresponent al 2000.

Sectors Emergents: La Logística

La logística està adquirint cada vegada més importància en l’estratègia de les companyies, esdevenint un factor determinant per a la seva millora competitiva en un mercat que contínuament està canviant..

La innovació com valor afegit: Processos d’R+D+i

Fenomens com el desenvolupament explosiu de la informàtica, l’acceleració tecnològica, la rapidesa i abaratiment de les comunicacions, la liberalització dels mercats de mercaderies i factors de producció, les migracions, etc., han fet que el concepte d’estabilitat que es considerava la referència central de la política econòmica hagi canviat.

Moda 2.0

Però, què és el web 2.0? El Web 2.0 és una nova filosofia de fer les coses. Per això, no és estrany que en l’àmbit tecnològic els estàndards sobre els que es recolzen les aplicacions i els serveis Web 2.0 existissin des de molt abans de que creés el concepte.

Oportunitats esdevingudes dels canvis de valors en el sector tèxtil

La necessitat de crear plataformes de coneixement, networking professional i col·laboració empresarial de referència afavoreixen la creació de sinèrgies entre els professionals de diferents sectors i mercats internacionals.

Informe Retail Moda a Espanya

Per Beatriz Ocanto

L’economia espanyola, que es trobava en un moment d’ajustament del sector immobiliari, patí de ple el col·lapse dels mercats financers internacionals i la dràstica contracció del comerç mundial que seguiren a la caiguda de Lehman Brothers, amb la qual cosa la recessió econòmica va tenir una especial intensitat durant la primera meitat de l’any 2009.

Tendències de retail de moda a Espanya dintre del sector mitjà-alt

El sector retail, i concretament el sector dedicat al segment mitjà i alt del mercat, ha experimentat una sèrie de pressions, en els darrers anys, que l’estan transformant molt ràpidament.

Els subsegments prescriptors de tendències de consum

Per Aleix Perdigó

Els models de consum estan canviant. De fet, no han deixat de fer-ho des que per primera vegada els éssers humans van decidir intercanviar els seus respectius excedents. A més, l’acceleració d’aquets canvis tampoc ha deixat d’incrementar-se fins al punt que avui en dia l’evolució dels patrons de consum se succeeixen a tal velocitat que cada cop és una tasca més dura per a l’oferta no perdre’s en mig de l’allau de noves necessitats de la demanda.

Slow Fashion, Futur = identitat + sostenibilitat

Per Elena Salcedo

Ja queda molt lluny la petita indústria tèxtil productora de peces barates i sense grans preocupacions estètiques. Com tots sabem, en els últims dos segles, aquesta ha evolucionat, cap a un teixit industrial complex, sofisticat i global. En aquest temps, la indústria tèxtil ha adquirit una importància econòmica vital en les diferents àrees del món, amb repercussions determinants tant en les economies locals com a nivell mundial, generant milions de llocs de treball i un volum de negoci que arriba a tenir valors milionaris.

Acte

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

SOC | Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social